Loading...
Regulamin uslugi

§1. Definicje

 • Organizator - podmiot prowadzący Program Wymiany Domów i Mieszkań.
 • Uczestnik - osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu Wymiany Domów i Mieszkań.
 • Wymiana - proces zamiany mieszkania lub domu pomiędzy Uczestnikami.

§2. Przystąpienie do Programu

 1. Aby wziąć udział w Programie Wymiany Domów i Mieszkań, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej Organizatora.
 2. Przystępując do Programu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Uczestnika do Programu bez podania przyczyny.

§3. Zasady Wymiany

 1. Uczestnik może przeprowadzić Wymianę wyłącznie z innym Uczestnikiem Programu.
 2. Wymiana może odbywać się na dowolny okres czasu, uzgodniony pomiędzy Uczestnikami.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do utrzymania swojego mieszkania lub domu w stanie czystym i zgodnym ze standardami, które są opisane w ogłoszeniu na stronie Organizatora.
 4. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie Wymiany, o ile nie zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z przyczyn niezależnych od niego.
 5. Uczestnik może odwołać Wymianę z przyczyn losowych, pod warunkiem, że poinformuje o tym drugą stronę Wymiany nie później niż 30 dni przed planowanym terminem Wymiany.

§4. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników ani za ewentualne szkody wyrządzone przez nich podczas Wymiany.
 2. Organizator nie odpowiada za zgodność opisów mieszkań i domów na stronie internetowej z rzeczywistością.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy prawne wynikające z Wymiany, takie jak kwestie podatkowe, umowy najmu, czy własności nieruchomości.
 4. Organizator nie gwarantuje sukcesu Wymiany ani nie zapewnia, że Uczestnicy znajdą odpowiedniego partnera do Wymiany.

§5. Reklamacje i roszczenia

 1. W przypadku wystąpienia problemów związanych z Wymianą, Uczestnicy zobowiązani są do próby rozwiązania problemu na drodze porozumienia między sobą.
 2. Jeżeli porozumienie między Uczestnikami nie jest możliwe, Uczestnik może zgłosić reklamację do Organizatora w ciągu 14 dni od zakończenia Wymiany.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje w ciągu 30 dni od ich otrzymania.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Organizator może podjąć odpowiednie działania, takie jak zawieszenie konta Uczestnika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odszkodowania.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7. Zmiana Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Uczestników o zmianach.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie w przypadku nieakceptacji wprowadzonych zmian.

§8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rozbieżności między niniejszym Regulaminem a informacjami na stronie internetowej Organizatora, obowiązują postanowienia Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku sporów wynikających z uczestnictwa w Programie Wymiany Domów i Mieszkań, strony zobowiązane są do próby rozwiązania sporu na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Organizatora.